Horní Slavkov

Horní Slavkov

Úvod

Město Horní Slavkov nalezneme uprostřed lázeňského trojúhelníku mezi městy Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně v severní polovině Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Toto území je významné svými bohatými surovinovými zdroji (cín, wolfram, stříbro, měď, zinek, olovo, uran, živce, rašelina, stavební kámen, polodrahokamy, aj.), prameny minerálních vod a rozsáhlými lesními porosty, které jsou nejvýznamnějším přírodním fenoménem ovlivňující funkci a význam širokého okolí západočeských lázní. Počátkem, 13. stol. nedaleko starší havířské osady vznikla nová hornická kolonie, ze které se vyvinulo po příchodu horníků ze Saska okolo roku 1335 městečko pojmenované po svém zakladateli Slávkovi z Rýzmburka. Přívlastek ,,horní“ značí hornický a symbolizuje původ vzniku nového osídlení. Městská práva a výsady rozšířili noví majetelé, páni z Plavna. 

Za vlády mocného rodu Pluhů z Rabštejan v letech 1494 – 1547 se již Horní Slavkov řadí díky nebývalému rozvoji těžby cínových a stříbrných rud k největším horním městům. 

Od počátku 16. stol. dochází k rozsáhlé výstavbě, vyvolané velkým přílivem obyvatelstva. Horní Slavkov, od 1.9.1547 povýšený Ferdinandem I. mezi svobodná královská města, patřil v tomto období k nejslavnějším a nejvýznamnějším horním městům Českého království. Vynikal jako centrum vzdělanosti a kultury; v 16. stol. zde existovala i latinská škola. Intenzita báňských prací se však postupně snižovala, což se projevilo na dalším úbytku obyvatel. Počátkem 17. stol. nastává trvalý úpadek těžby. 

Velmi nepříznivý dopad na hornictví měly důsledky třicetileté války a protireformace. Postupná konsolidace hospodářských poměrů po třicetileté válce se projevila širším rozmachem řemeslné cechovní výroby (cínařství, hrnčířství a kamnářství). K přechodnému oživení těžby dochází počátkem 18. stol., ale v roce 1772 je zrušen vrchní horní úřad. Konec 18. stol. se zrušením nevolnictví a dalšími josefínskými reformami stál u zrodu pronikavých společenských změn, jejichž jádrem bylo urychlení rozvoje kapitalistické výroby. V regionu prosperuje cínařství, které má své počátky těsně spojené se zahájením těžby cínových ložisek v okolí města. Objevují se manufakturní výroby textilního a galanterního charakteru, výroba perleťových knoflíků, apod. Začíná se zde vyrábět první český porcelán. 

Porcelánka v Horním Slavkově byla založena v roce 1792; svého největšího rozvoje dosáhla v 19. stol. a velmi proslavila město u nás i ve světě. V dnešní době je porcelánka uzavřena a výroba porcelánu zastavena. Po 2. světové válce se po ukončení těžby uranu ve městě prosazuje strojírenství. Dnes je město moderním živým centrem turistického regionu v srdci Slavkovského lesa.

Nejbližší události

Další místa v této lokalitě

Nejbližší události

Další místa v této lokalitě